Hvordan søke Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Årsmøtet i VIR vedtar retningslinjer for fordeling av Lokale aktivitetsmidler. Pr. i dag gjelder disse retningslinjene:

Fra departementets tildelingsskriv siteres følgende om ordningen:

Formåler med tilskuddsordningen:

Stortinget har ved flere anledninger understreket behovet for å bedrerammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom Målsetningen med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltagelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver med idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er lagenes primæraktivitet som skal støttes. Det er en målsetning at arbeidet skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokal lag og foreninger:

Ved fordeling skal idrettsrådene påse at følgende retningslinjer blir fulgt:
a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn /og eller ungdom
b) Lag som mottar tilskudd skal være selveid og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i NIF, har rett på tilskudd.

I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b) skal gis tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst en 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Levert av IdrettenOnline