Lokale aktivtetsmidler (LAM) 2016

Postet av Vestby Idrettsråd den 31. Mai 2016

Idretten i Vestby får kr 1 116 331 til fordeling fra Kulturdepartementet.

Pengene fordeles av Vestby idrettsråd og overføres direkte til klubbene.


Her kan du lese om tilskuddsordningen:

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2016

Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 29. april 2016, er det avsatt 315 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

De avsatte midlene vil bli overført til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for videre utbetaling til de enkelte lag. Kulturdepartementet ber NIF offentliggjøre tildelingen på sin nettside, samt at NIF informerer idrettsrådene på egnet måte.

I tillegg til det avsatte beløpet kommer påløpte renter i 2015 på kr 735 595, samt akkumulerte midler fra tidligere års tildelinger, kr 109 830, til sammen kr 845 425. Det samlede beløp til fordeling i 2016 blir dermed 315 845 425 kroner.


Formålet med tilskuddsordningen

Stortinget har ved flere anledninger understreket behovet for å bedre rammevilkårene for

frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom, jf. Innst. 2011 S (2012-2013).
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og

foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.


Utforming av tilskuddsordningen

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets retningslinjer (gjengitt nedenfor) og ivareta lokale behov. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen kan gjøres, innenfor de rammene departementets retningslinjer gir.

Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen (6-19 år) i kommunen. Oversikt over beløpene for hver kommune følger vedlagt. Når idrettsrådene har foretatt fordelingen innenfor sin kommune, skal dette meddeles til NIF, som utbetaler midlene direkte til lagene. Fordelingen må meddeles NIF innen fredag 2. desember 2016. Hvis fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til potten som skal fordeles i 2017.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.


e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline